Like Jahorina


Jahorinski blog & news portal

Sjediš, a letiš na vrh Jahorine

Dva nova šestosjeda na èijem montiranju se veæ uveliko radi, u jednom satu moci æe da transportuju oko 4.000 skijaša.

Ovogodišnju zimsku sezonu na olimpijskoj planini, koja pocinje 11. decembra, obilježit ce kvalitetniji uslovi za skijanje i niže cijene smještaja, najavljuju odgovorni u Olimpijskom centru Jahorina. Posebna novina i ujedno najveca investicija bice dva nova šestosjeda na cijem montiranju se vec uveliko radi. Izvoðaè radova, italijanska firma Leitner, raèuna da æe, ukoliko je vrijeme posluži, kompletan posao završiti najkasnije do kraja decembra.

"Dva šestosjeda, koji æe u jednom satu moæi da transportuju oko 4.000 skijaša, tek su jedna od investicija iz okvira programa koji namjeravamo realizovati u naredne tri godine, a èija vrednost prevazilazi 40 miliona konvertibilnih maraka. Vlada Republike Srpske izdvojila je 26 miliona maraka, od èega æe u šestosjede biti investirano nešto više od 18 miliona, dok æe ostatak novaca biti usmeren u projekat osnježavanja staze Skoèine (Praèa), èija æe realizacija krenuti poèetkom iduæe godine", kaže direktor Olimpijskog centra Jahorina Branko Koroman.

Naglašava da prva faza realizacije trogodišnjeg programa investiranja, uraðenog na bazi Regulacionog plana Jahorine koji je usvojila opština Pale, podrazumeva i nabavku èetiri lifta, te dve mašine za osnežavanje. Prema njegovim reèima, cijena smještaja u hotelu Bistrica, koji posluje u okviru olimpijskog centra, ove sezone biæe niža za 30 posto u odnosu na prošlogodišnju, dok cijena ski-pasa je minimalno poveæana.

Gradonaèelnik Istoènog Sarajeva Vinko Radovanoviæ potvrdio je u razgovoru za "Politiku" da je Jahorina glavni brend, ne samo u istoènom delu Srpske nego u cijeloj republici,i da se "tako i tretira na svim nivoima". Kad govorimo o turizmu, kaže on, "mi mislimo, prije svega, na Jahorinu, bez obzira što ona nije i jedina atraktivna i privlaèna turistièka destinacija na istoku RS".

"Osim Vlade RS, i grad, zajedno sa svim lokalnim zajednicama koje su u njegovom sastavu, ulaže i napore i sredstva kako bi Jahorina, koja privlaèi svojim prirodnim ljepotama, dostigla nivo poznatih skijaških centara u svijetu, odnosno kako bi je, kroz organizovanje i ponudu razlièitih sadržaja, uèinio atraktivnom tokom cijele godine. U poslednje vrijeme je na Jahorini uraðeno dosta toga, poèev od javne rasvete, prostora za parking, pa do organizovanja pružanja adekvatne zdravstvene zaštite i to tokom 24 sata", objašnjava Radovanoviæ i konstatuje da æe interes za Jahorinu sigurno biti još veæi nakon što se završi put Lukavica–Pale koji je veæ u fazi izgradnje i u koji Vlada RS ulaže više od osam miliona maraka.

Nakon što je opština Pale, na osnovu Master-plana, donijela Regulacioni plan za podruèje Jahorine, na ovoj planini je, kako to kaže gradonaèelnik, "zavladao red" u smislu da je, konaèno, rešen problem i bespravne izgradnje. "Postojanje Regulacionog plana je višestruko znaèajno, s jedne strane on, i to u startu, onemoguæava bespravnu izgradnju, a s druge pruža moguænost legalizacije objekata koji su izgraðeni mimo zakona i propisa, što je 'odriješilo ruke' gradskim inspektorima da mogu da rade svoj posao", naglašava Radovanoviæ.

izvor: Politika.rs